English Swedish Danish Norwegian Finnish
Log på

Glemt kodeord?

Handelsbetingelser

Gældende handelsbetingelser for forhandlere, der køber hos Trigono.

1. Generelt
Disse generelle vilkår gælder som aftalegrundlag for alle Trigonos leverancer af Produkter og dækker samtlige forhold. Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet ved bestillingen, anses Kunden at have accepteret vilkårene. Kundens egne vilkår får ingen indvirkning på aftalen. Indholdet i disse vilkår kan udvides eller forandres af Trigono med 30 dages skriftlig varsel.

Trigonos varelevering kan medføre, at Kunden får leveret fra andre lande end Danmark og med en følgeseddel som angiver andre handelsbetingelser. I så fald er det fortsat disse vilkår som er gældende.

Kunden har ansvar for sit valg af Produkter, ligesom for sin anvendelse af disse og det derved opnåede resultat.

2. Definitioner
Følgende udtryk har, når de anvendes i disse generelle handelsbetingelser, de nedenfor angivne betydninger:

Med "Trigono" forstås vi "Trigono AB, Åkergränden 1, Lund, Sverige".
Med "Kunden" forstås den fysiske eller juridiske person som har bestilt Produkterne hos Trigono og ordren er modtaget og bekræftet.
Med "Produktet" anses dele, tilbehør, software, licensaftaler, konsulentydelser og andre varer som Trigono tilbyder.


3. Priser
Pris for Produkterne er – hvis ikke parterne skriftlig enes om andet – den pris Trigono løbende angiver i sit edb-system fra hvilket alle øvrige prislister og prisfiler genereres med en vis tidsforskydning. Priserne gælder eksklusive moms men inklusiv told. Angående afgift for varetagelse af eventuelle udgifter for transport og emballage, se punkt 5 nedenfor.

Trigono kan frem til leveringsdagen ændre priserne som følge af ændringer i leverandør priser, toldtariffer, afgifter, valutakurser og andre forhold som ligger udenfor Trigono kontrol og påvirkning, i forhold til gældende pris ved tilbuddet.

Angivne priser kan i særskilte tilfælde ekskludere afgifter som Trigono i henhold til lov er forpligtet til at indkræve. Ved sådanne tilfælde kommer afgiften at lægges på ved fakturering og Kunden acceptere Trigonos ret til at fakturere afgiftsbeløbet samt betale tilsvarende tillægsafgifter.

4. Betalingsvilkår
Såfremt Trigono ikke angiver andet i sin ordrebekræftelse skal betaling erlægges mod faktura senest 15 dage fra fakturadatoen under forudsætning af, at Kunden opretholder kredit. Trigono udfærdiger faktura ved leverancen. Ved forsinket betaling er Trigono berettiget til at opkræve morarenter svarende til Nationalbankens udlånsrente + 14% p.a. For skriftlige betalingspåmindelser og andre forhold som har til formål at få Kunden at erlægge betaling for forfalden skyld er Trigono berettiget til erstatning i henhold til lov. Selv om Kunden reklamerer fejl eller mangler i leverancen er Kunden forpligtet til inden aftalt tid at betale for købesummen, for den del af leverancen som ikke er fejlagtigt eller mangelfuld. Reklamationen skal påpeges skriftlig til Trigono inden fem (5) arbejdsdage fra modtagelsen af leverancen og faktura. Aftalte rabatter gives kun hvis fuld betaling er foretaget indenfor aftalt tid.


5. Leverancer, forsinkelser, transport, ansvar
Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt. Produkterne skal anses at være leveret inden 30 dage fra den på Trigonos ordrebekræftelse oplyste leveringstidspunkt. Det påhviler Trigono indenfor dette tidsrum nærmere at bestemme tidspunktet for leverancen.

Trigonos forsinkelse med leverancen berettiger ikke Kunden til skadeserstatning eller anden erstatning uanset årsagen til forsinkelsen. Hvis Trigono er i forsinkelse for levering af Produkterne med mere end 30 dage fra den på Trigonos ordrebekræftelse angivne leveringstidspunkt ejer Kunden ret til at hæve købet. Kunden kan dog ikke hæve købet hvis ikke Kunden inden 14 dage efter ovennævnte periodes udløb skriftlig meddeler Trigono at købet hæves. Hæves købet skal Trigono tilbagebetale den del af den erlagte købesum, som henføres til de Produkter, som hævningen udgør samt rente svarende til §2 i Renteloven. Derudover er Kunden ikke berettiget til erstatning eller skadeserstatning på grund af hævning. Kunden er forhindret i at hæve aftaler i forbindelse med forsinkelse af anden grund end den som er angivet ovenfor.

Såfremt parterne ikke enes om andet sørger Trigono for Kundens regning transport af Produkterne til Kundens adresse. Trigono vælger transportform og svarer for transport forsikring af Produkterne. Kunden har ansvar for at bekoste transport af Produkterne fra Kundens dør ind i Kundens lokaler.

Risikoen for Produkterne overgår til Kunden, når Produkterne leveres. Leverance af Produkterne sker fra Trigonos lager, såfremt intet andet aftales. I det tilfælde Kunden selv henter godset ved Trigonos lager eller selv sørger for transport med fremmed transportør overgår risikoen ved overlevering til sådan transportør, uanset om transportøren udelukkende formidler transporten og ikke selv forestår denne.

6. Ejendomsforbehold
Trigono forbeholder sig ejendomsretten af Produktet indtil at det er betalt, som sikkerhed for sit krav på købesummen med tillæg af renter og omkostninger inden for rammen af den for tiden gældende lovgivning.

7. Garanti
Produkterne leveres med de garantier som producenten eller leverandøren tilbyder Trigono. Kunden kan ikke få nogen yderligere produktgaranti fra Trigono. Trigono har ikke ansvar for andre ting, som er leveret i tidligere salgsled eller leveret af anden end Trigono. Garanti perioden forlænges ikke som følge af at Trigono afhjælper fejl eller foretager omleverance af Produkterne.

Trigono skal ikke svare for fejl som forårsages af urigtig anvendelse, for ændringer eller af ulykker. Angivet garanti udvides indskrænkes eller påvirkes ikke af nogen forpligtigelse eller ansvar på grund af at, Trigono har udøvet teknisk rådgivning eller service i forbindelse med levering af Produkter.

Trigonos ansvar for fejl i et leveret Produkt begrænser sig til ovennævnte og Kunden ejer ikke ret til nogen kompensation i anledning af fejllevering af Produkt.

8. Reklamation og retur
Kunden har aldrig bedre retur- eller garanti hos Trigono end hvad Trigono har hos den pågældende producent. Trigono bærer ikke ansvaret for skader som er opstået hvis Kunden ikke har fulgt aftalt eller medfølgende vejledninger udarbejdet af producenten.

Garantiretur

Kunden skal kontrollere Produktet ved modtagelsen med hensyn til fejl og brister. Defekte Produkter samt manglende cd etc. i leverancen skal reklameres af Kunden inden 30 dage efter fakturadato forudsat at Produktet ikke er udgået af sortimentet. Bemærk at ønsker vedrørende garanti aldrig kan foretages senere end 30 dage efter fakturadato. Ellers anses Kunden for at have godkendt leverancen af Produkterne. Trigono forbeholder sig retten til at afgøre om et Produkt der returneres til Trigono indenfor garantiperioden skal erstattes med et identisk Produkt eller krediteres. Eventuel kreditering sker til faktureret pris. Kunden bærer omkostningerne til retur af Produkterne til en af Trigono valgt adresse i Danmark. Produkterne sendes videre til undersøgelse hos producenten.

Forkert bestilling

Retur af Produkter pga. fejlagtig bestilling fra Kunde kan i nogle tilfælde lade sig gøre. Bemærk at I de tilfælde hvor retur kan lade sig gøre vil der blive beregnet 15% af Produktets værdi dog mindst 400 DKK. En ansøgning om reklamation skal være Trigono i hænde senest 7 dage efter modtagelse hos Kunden. Trigono forbeholder sig dog altid ret til at afslå en sådan ansøgning.

Udgået af sortimentet

Trigono accepterer kun retur på Produkter som er udgået. Lagerombytning (stock rotation) på aktuelle varer kan ikke lade sig gøre. Undtaget herfra er Kunder som har mængde- eller partneraftaler hos Trigono. Returnering skal foregå senest 15 dage efter at varen er udgået fra vores sortiment. Flere informationer om retur kan ses under den enkelte leverandør. Retur kan kun foretages hvis Produktet er uåbnet i ubeskadiget originalemballage uden Kundens mærkning. Der kræves en modordre på returværdien.

Bemærk at ved samtlige reklamationer skal Kunden selv kræve en returgodkendelse og et returnummer/RMA-nummer. Returnummeret gælder i 10 dage fra udfærdigelse og returnummeret skal fremgå af fragtseddel og returemballage -men ikke på selve Produktets emballage. Kreditering sker altid til faktureret pris. Returomkostninger såsom returfragt afholdes af Kunden.

9. Dispositionsret til software (inklusive dokumentation)
For software gælder, at Kunden ved betaling af købesummen kun ejer ret til lagringsmedie, på hvilket softwaren er leveret. Nogen ejerret eller ophavsret til softwaren overgår således ikke til Kunden. Kunden har dispositionsret til softwaren direkte fra producenten af softwaren. Tilladelse til dispositionsret af softwaren sker ud fra de vilkår som angives af producenten og ud fra de vilkår der følger med softwaren. Kunden skal nøje iagttage de vilkår der gælder for dispositionsretten til softwaren.

10. Patent, varemærke og anden immateriel ret
Såfremt Trigono umiddelbart skriftligt underrettes af Kunden om eventuelle grænseoverskridelser I dansk patent, varemærke eller anden immateriel ret, ejer Trigono retten til enten selv eller på rettighedsindehaverens bekostning at føre

Kundens tale I sådan en sag samt at betale de I sagen dømte omkostninger og skadeserstatning under forudsætning af at Trigono eller rettighedshaveren medgives ret I sagen samt bestemme talens udformning og forhandle om opgørelse eller forlig I sagen samt at Kunden eventuelt tildelt skadeserstatning eller erstatning overlades til Trigono.

Falder talen på krænkelse i patent, varemærkning eller anden immateriel ret, eller er det ifølge Trigono mening sandsynligt at sådan tale kommer at blive rejst vil Trigono på egne eller rettighedshaverens bekostning bytte Produkterne sådan at de ikke medføre patentstridigheder eller anden krænkelse af immateriel ret. Om nævnte alternativ ikke er muligt for Trigono skal Kunden på skriftlig opfordring fra Trigono returnere Produkterne. Trigono skal herved erstatte Kunden for Produkterne men kun indenfor rammen af den erstatning Trigono selv får af producenten eller leverandøren.

Trigono har ikke ansvar for talen om krænkelse af patent eller ophavsret baseret på funktioner eller anvendelse af Produkter som leveres under denne aftale i kombination med udrustning som ikke er til salg gennem Trigono om sådan krænkelse skulle kunne undviges gennem anvendelse af anden udrustning uafhængig af om denne har været i stand til at afstedkomme samme eller lignende funktioner eller resultat. Trigono har ej heller ansvar for søgsmål baseret på ændringer eller modificering af Produkt, som er til salg under disse vilkår om sådan søgsmål kunne undgås gennem fravær af sådan ændring eller modificering. Ovenstående regler er udtømmende for så vidt angår Trigonos ansvar I forbindelse med krænkelse I patent, varemærke eller anden immateriel ret.

11. Skader på person og løsøre (skade på omgivelserne)
Trigono er ansvarlig – med nedennævnte begrænsninger og kun ifølge dansk Lov for person eller løsøre skade som skyldes gennem årsager som kun er af ringe betydning af Trigono eller af ansatte hos Trigono eller gennem et væsentligt kontraktbrud af Trigono. Trigonos skadesansvar omfatter kun erstatning for direkte omkostninger som følge af skaden.

12. Ren formueskade
Trigono har intet ansvar for økonomisk tab som vedrører Kunden såsom udebleven gevinst, forventet besparelse, tab af indkomst, skadeserstatning og bøde etc. selv om Trigono er opmærksom på at muligheden for sådan skade kan opstå. Trigono er dog

– med nedenfor angivne begrænsninger og inden for rammen af dansk lov ansvarlig for direkte omkostninger og udgifter som rammer Kunden og som Kunden viser har årsag til ham, under forudsætning af det økonomiske tab beror på årsager som ej kun er af ringe betydning for Trigono eller af ansatte hos Trigono eller gennem et væsentligt kontraktbrud af Trigono.

13. Ansvarsbegrænsning
Kundens eventuelle krav på afslag I købesummen ligesom Trigonos ansvar for skade på grund af denne aftale er begrænset til sammenlagt 10% af den aftalte købesum for det enkelte Produkt, så vidt Trigono Ikke har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed i hvilket tilfælde ansvaret er begrænset til 80.000 DKK. Trigonos ansvar på grund af denne aftale omfatter I intet tilfælde indirekte skader og ej heller skader som Trigono da aftalen blev indgået ikke med rimelighed kunne tage I betragtning.

14. Eksportlicens
Alle leverancer forudsætter at Kunden har de eksportlicenser og autoriseringer som kræves af dansk, dansk eller udenlandsk myndighed. Udover de begrænsninger som anses for rigtige at overlade eller på anden måde at disponere over Produkt som følge af disse vilkår, andre aftaler mellem parterne eller Kundens aftale med producent etc. kan før eksport eller anden rådighed henseende Produkt eller del deraf dansk, dansk, amerikansk eller anden udenlandsk eksportlicens eller anden myndighedstilladelse kræves. Kunden er ansvarlig for at eksport af eller anden rådighed henseende Produkt eller del deraf ej sker i strid med sådanne bestemmelser.

15. Force majeure
Arbejdskonflikt, krig, sabotage, brand, vandskade, indbrud, myndigheds forskrifter, fejl, brister eller andre forhold som Trigono eller leverandøren ikke kunne forudse som forsinkelse i energiforsyning, telefonforbindelse, anden kommunikation, transport eller i underleverandørers præstation ligesom hver anden, lignende eller ikke lignende omstændighed udenfor Trigonos eller leverandørens kontrol som forhindre eller forsvarer leverancens gennemførelse, berettiger Trigono til at forlænge aftalte tidsplan eller i modsvarende grad at udskyde handlinger som beror på disse omstændigheder. Hvis leverancen forsinkes på grund af de angivne forhold i mere end seks måneder efter aftalt tid før leverancen kan begge parter hæve aftalen hvorved de to sidste udtalelser i punkt 7 sidste afsnit skal modsvare en tillempning.

16. Erstatningsvare
I forbindelse med leverandørforsinkelse, -fejl eller -brist i Produkt eller at der indtræffer en hændelse som udløser befrielsesgrund har Trigono ret til, så vidt parterne ikke har aftalt andet at fuldende sine forpligtigelser overfor Kunden gennem levering af erstatningsvare med modsvarende funktion som det P

17. Information til slutkunder
Det påhviler Kunden at informere slutbruger om vilkårene i denne aftale som får, eller kan få, indflydelse på slutkundens køb, anvendelse eller disposition vedrørende Produkterne, herunder patent, varemærke eller andre immaterielle rettigheder og eventuelle garantier som gives af producenten.

Anvendelse af Produkterne kan være behæftede med restriktioner med hensyn til anvendelse i f.eks. atomkraftværker og lignende. Det påhviler Kunden at indhente nærmere oplysninger fra Trigono, såfremt Produkterne ikke skal benyttes kommercielt, offentligt eller privat.

18. Overdragelse af aftalen
Denne aftale som følger af disse vilkår og Kundens ordre kan ikke overdrages uden Trigonos skriftlige forhåndsgodkendelse og overdragelse af rettigheder og/eller forpligtelser jvf. denne aftale er ugyldig uden en sådan godkendelse.

19. Delvis ugyldighed, tvister
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår anses for ugyldige, ulovlige eller umulige at gennemføre skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførelse påvirkes eller forringes deraf. Intet krav, uanset art eller årsag, som opstår i forbindelse med disse vilkår rejses af nogen parter mere end to (2) år efter årsagen til kravet er opstået eller i tilfælde af udebleven betaling mere end to (2) år efter dato for sidste betaling.

Tvister i forbindelse med denne aftale skal afgøres i overensstemmelse med svensk lov og af svenske domstole. Disse vilkår er gældende fra og med den 21. april 2009 indtil de eventuelt ændres.

Ændringshistorik:
9. januar 2006 - fuld omskrivning
21. april 2009 - ændret fra Trigono ApS til Trigono AB, svensk lov og svenske domstole.